فرونشست زمین یک خودرو را در نائین بلعید/ وارد شدن خسارت به تأسیسات آبفا