کاهش گرد و خاک تهران از صبح فردا/خشکسالی عامل وقوع این پدیده