زنان و دختران افغانستان خواستار بازگشایی مدارس شدند

زنان و دختران افغانستان خواستار بازگشایی مدارس شدند