ورزشکار ایرانی نمی‌تواند بخاطر یک مدال با نماینده رژیم صهیونیستی دست بدهد و عملاً او را به رسمیت بشناسد / دستگاههای حقوقی موضوع محروم شدن ورزشکاران را دنبال کنند؛ باید حتی از ورزشکاران مسلمان دیگر کشورها همچون ورزشکار الجزایری که اخیراً محروم شد، حمایت کنند / در گذشته هم ورزشکاران از مسابقه با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی امتناع می‌کردند؛ بعد از مدتی هم آن رژیم از بین رفت؛ رژیم صهیونیستی نیز نابود خواهد شد