رایزنی ایران و بلاروس برای کمک به مهاجران گرفتار در مرزهای شرق اروپا