پاسخ بازیگر آثار مارول به انتقادها: سرمایه‌دارها تعیین می‌کنند/ نیمی از ثروت دنیا در دست ۸ نفر!

پاسخ بازیگر آثار مارول به انتقادها: سرمایه‌دارها تعیین می‌کنند/ نیمی از ثروت دنیا در دست ۸ نفر!