عایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …خدمات بوجاری و شستشو کنجدبسته های آمادگی و جزوات و سوالات …مجموعه ترجمه رسمی تکسیم

روایتی از «پروژه کلان» مرحوم فیرحی