بایدن: حضور آمریکا در عربستان برای مقابله با اقدامات ایران است

بایدن: حضور آمریکا در عربستان برای مقابله با اقدامات ایران است