سخنگوی قوه قضاییه درمورد مباحث پیرامون برگ سبز خودرو: از طرف ریاست وقت قوه قضاییه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده / بهتر است این مشکل از طریق مجلس رفع شود؛ چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ قانون نقل و انتقال خودرو بوده و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس است