کاهش بیش از ۵۴ درصدی بارش‌های کشور در سال آبی جدید