ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختماندفتر فنی مهرمس شعبه 2دستگاه تشخیص رنگ EC770فروش مغازه 142 متری در بولوار ملت …

اعلان مهم وزیر عدلیه در ۹۳ سال پیش؛ افشاگرانِ قاضی‌های رشوه‌گیر جایزه می‌گیرند
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : خاطرات روزنوشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۶، هرشب در «انتخاب» منتشر می‌‌شود. پیشتر، خاطرات ایشان از سال ۵۸ تا ۷۵ در سرویس تاریخ «انتخاب» به صورت روزانه پوشش داده شده است   آقایان [مصطفی] پورمحمدى، مهندس سجادى و مهندس مسعود آمدنـد و گزارشـى فنـى اطلاعاتى سلاح‌های ویژه و پیگیـرى آمریکـا و روسـیه را دادنـد. دکتـر [حـسن ] روحـانى و معاونان مرکز تحقیقات استراتژیک آمدند. براى کارهاى آینده و نحـوه ارتبـاط دبیرخانـه و کمیسیون‌های مجمع [تشخیص مـصلحت نظـام ] بحث شد. دکتـر روحـانى، بعـد از جلـسه نشست. نسبت به سخنرانى دیروز رهبرى در نماز جمعه، بحثی داشت از جهت نوع ها استدلال‌ها و طولانى بودن و نشان دادن اختلاف و سردى هوا و مشکلات نمـازگزاران و توافـق داشـتیم که عملاً باعث تضعیف دولت خواهد شد؛ گرچه ایشان تا حدى جبران کردند.عصر آقاى محسن رضایى آمد. در مورد کارهاى دبیرخانه صحبت شد. مجمـع تـشخیص مصلحت جلسه داشت. [اعضای مجمع ]، افطار هم میهمان من بودند. دستور جلـسه نداشـتیم. درباره کیفیت فعال شدن کمیسیون ها و نحوه همکارى مرکز تحقیقات استراتژیک، مذاکره کردیم و قرار شد آیین‌نامه براى استفاده از مرکز تحقیقات استراتژیک تهیه شود. در گزارش هـاى خـارجى، خبرگـزارى هـا و رسـانه‌ها ، سـخنرانى رهبـرى را مخالفـت بـا مصاحبه آقاى خاتمى و مانع اجراى اهداف ایشان در نزدیکى با آمریکـا معرفـى کـرده انـد و موج تأیید اظهارات رهبرى و مخالفت با سازش با آمریکـا هـم شـروع شـده کـه معنـادار و کنایه آمیز است. لینک کوتاه کپی لینک