"مؤسسه حقوقی پیشگامان عدالت ماندگار"گروه داود تامین کننده دستگاه های …تعمیر دستگاه بخور سردآموزش زبان چینی شرق تهران

عمر البشیر به بیمارستان منتقل شد