روسیه: مواضع مسکو و واشنگتن در مورد برجام چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد

روسیه: مواضع مسکو و واشنگتن در مورد برجام چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد