واکنش مدیرمجموعه ورزشی آزادی به عدم حضور دوربین استقلال در استادیوم: ما یک دوربین داریم، آن هم دوربین سیار صدا و سیماست

واکنش مدیرمجموعه ورزشی آزادی به عدم حضور دوربین استقلال در استادیوم: 
ما یک دوربین داریم، آن هم دوربین سیار صدا و سیماست