ادعای وزیر عراقی: ایران اقدام به حفر تونل و تغییر مسیر آب می‌کند / در مورد حقابه خودمان با ایران به توافق نرسیده ایم / کارت فشار ما به ایران این است که به دیوان بین المللی دادگستری متوسل شویم