تعداد قربانیان کرونا در روسیه از ۱۵۰ هزار نفر هم فراتر رفت