خطیب‌زاده: امیدواریم تونس هرچه سریعتر از این مرحله بحرانی عبور کند