سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومال ای دی خطی 4014 مگادوزینگ پمپ .مترینگ پمپهلدینگ بازرگان

آیا بایدن به خاطر این سناتور است که تاکنون به برجام بازنگشته است؟