باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …میکسرمستغرق واجیتاتورتولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …تست ورزش NORAV آمریکا/آلمان

صالحی امیری: IOC زدن واکسن را اجبار نکرده / دو ورزشکار واکسن نزدند