دسته گل مصنوعی عروسگریتینگ کامپوزیتی و فلزیپزشکی هسته ای روماتیسم ایراندوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد / ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و  چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسید / کسانی که برخی چشم امید به آنها دارند با ما دشمنی می‌کنند؛ نمی‌توان روی حرف آنها حساب و برنامه‌ریزی کرد / وضع امریکا مشخص نیست