تعمیر تلویزیون سامسونگفروش کارتن پستیشنوایی سنجی کودکان - شنوایی سنجی …فرچه غلطکی

یک نماینده: دموکراسی در ایران از تمامی کشورهای دنیا یک گام جلوتر است / ایران تنها کشوری است که رئیس دولت آن با رای مستقیم مردم انتخاب می شود