ستاد کل نیروهای مسلح: مدت آموزشی سربازان همچنان یک ماه است