نماینده فروش پرده زبرا ، پرده کرکره …خوش بو کنندهای هواتب سنج دیجیتال تکنو مدل E300درمانگاه پزشکی و دندانپزشکی سینوهه …

زنگنه: اولین گام احیای «انجمن نفت» برداشته شد / مسئولیت ایجاد زیر ساخت ها برای صدور کالا و کیفیت به این انجمن داده شد / هر زمان که بتوانیم با جهان ارتباط برقرار کنیم، این نهاد در دنیا مورد قبول خواهد بود