غریب آبادی: منشاء آلودگی اعلام شده توسط آژانس برای ما کاملاً ناشناخته است