قرارداد VAR در آستانه فسخ / شرکت هنگ کنگی جا زد؛ علت: هجمه های داخلی در ایران در خصوص شائبه ارتباط این شرکت با اسرائیل