محسن هاشمی: نمی‌توان وقایع تلخ خوزستان را به خشکسالی و کمبود آب محدود دانست / باید کاستی های بجا مانده از جنگ را جبران کرد / زمان متهم کردن یکدیگر و تنزل سطح نگاه کارشناسی به مسائل جناحی گذشته