وزیر خارجه آلمان: زمان برای احیای برجام رو به اتمام است / دعوت از تهران برای بازگشت به مذاکرات وین نمی تواند همیشگی باشد / تهران سریع تر راه خود را برای بازگشت به میز مذاکره بیابد