قوطی سازیدستگاه ارت الکترونیکیانواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیدستگاه سلفون کش

رویترز: آمریکا یک پیشنهاد جامع را مطرح کرده / این پیشنهاد شامل برداشتن تحریم‌های بانکی، نفتی و گازی است