رئیس اتاق بازرگانی تهران: 
ایرانیان ۴۶۰۰ خانه طی ۷ ماه اخیر در ترکیه خریدند