اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس قوه قضاییه: مقامات قضایی در بررسی‌ اتفاقات اخیر، همه مستندات از جمله اقاریر افراد دستگیرشده را لحاظ کنند