حسین شریعتمداری: اینکه آقای باقری کنی خانم‌ها را مستقیم نگاه نمی‌کند نشانه تعهد و نجابت ایشان است

حسین شریعتمداری: اینکه آقای باقری کنی خانم‌ها را مستقیم نگاه نمی‌کند نشانه تعهد و نجابت ایشان است