سفر مکرون به خاورمیانه در بحبوحه مذاکرات وین؛ فرانسه به دنبال چیست؟

سفر مکرون به خاورمیانه در بحبوحه مذاکرات وین؛ فرانسه به دنبال چیست؟