رییسی: برای رفع محدودیت‌ها باید برنامه ‌ریزی و تصمیم‌گیری کنیم