چرا پاکستان احتمالا بزودی از پیروزی حکومت طالبان پشیمان می شود؟