وزارت خارجه آمریکا: از انسداد پیش آمده بین ایران و آژانس متاسفیم؛ این نشانه‌ی بدی پیش از مذاکرات وین است

وزارت خارجه آمریکا: از انسداد پیش آمده بین ایران و آژانس متاسفیم؛ این نشانه‌ی بدی پیش از مذاکرات وین است