مذاکرات احیای برجام، ساعت ۱۶:۳۰ در هتل کوبورگ وین

مذاکرات احیای برجام، ساعت ۱۶:۳۰ در هتل کوبورگ وین