ویدیو / نیروهای طالبان یک نوجوان را در ملاء عام شلاق زدند