سرمایه گذاری بلند مدت در ارز‌های دیجیتال ثروتمندمان می‌کند؟