روایت نماینده مجلس از «اوج هوشمندی» سیاست خارجی دولت: چندین سند همکاری با تاجیکستان امضا کردند