پافشاری برای برگزاری گلدن گلوب حتی بدون پخش تلویزیونی