پلیس مخالفتی با لغو منع تردد شبانه ندارد

پلیس مخالفتی با لغو منع تردد شبانه ندارد