شینگلپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …خرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …دستگاه عرق گیری گیاهان

استاندار: اتباع هندی در ۵۰ نقطه از قم سکونت دارند / ۸۰۲ نفر از آنها طی ۵ مرحله به هند بازگشته اند / خواستار بازگشت سریع اتباع هندی باقیمانده در قم هستیم