فحاشی و توهین ترامپ به رسانه‌ها و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا

فحاشی و توهین ترامپ به رسانه‌ها و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا