خاطرات علی اکبر صالحی، شماره ۱۳: سال ۸۹، برای سخنرانی به دانشگاه شریف رفته بودم که یک دفعه پیامکی دریافت کردم که نوشته بود صالحی سرپرست وزارت خارجه شد

خاطرات علی اکبر صالحی، شماره ۱۳: سال ۸۹، برای سخنرانی به دانشگاه شریف رفته بودم که یک دفعه پیامکی دریافت کردم که نوشته بود صالحی سرپرست وزارت خارجه شد