وزیر کار: نحوه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان و بحث یارانه‌ها در حال طراحی است