تصاویر: تقدیم استوارنامه سفرای خارجی به رییس جمهور