خلیل زاد: فرار اشرف غنی آخرین توافق برای انتقال سیاسی را برهم زد