سرورنگدستگاه عرق گیری گیاهانقالبسازی و پرسکاریساندویچ پانل - شرکت کبیر پانل

برآورد اولیه خسارت 500 میلیارد تومانی سیل به جاده‌ها / 9000 هزار کیلومتر جاده و 560 ابنیه آسیب دید