قاتل 5میلیاردتومان دیه را پذیرفت تا قصاص نشود

قاتل 5میلیاردتومان دیه را پذیرفت تا قصاص نشود