تعمیر پرینتر در محلآنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …تولید شیلنگهای فشار قوی و شیلنگهای …مبلمان اداری

روحانی: می‌خواهیم فضا و روابط به تعهدات و توافقات ۲۰۱۵ برگردد؛ نه حاضریم کمتر از آن را بپذیریم و نه دنبال آن هستیم که بیش از آن را بدست آوریم